سه راهي خمین (اراک1)

 شهرك صنعتي اراك 1

مشخصات و موقعيت : شهرك صنعتي اراك(۱) كه به دليل مجاورت با سه راهي خمين به شهرك سه راهي خمين نيز معروف مي‌باشد در شهرستان اراك و به فاصلة حدوداً ۵ كيلومتري ازمركز شهر اراك و  در ضلع جنوب‌غربي ميدان امام خميني (ره) شهراراك واقع گرديده و مساحت آن معادل 48.6 هكتار و سطح كاربري اراضي صنعتي آن تقريباً 28.7 هكتارمي‌باشد . اين شهرك در فاصلة تقريبي ۷ كيلومتري مسيرراه آهن سراسري وايستگاه راه‌آهن اراك و درجوار جاده اصلي اراك به تهران و خمين قراردارد.همچنين فاصله‌ اين شهرك تا گمرك اراك ۱ كيلومتر و تا فرودگاه اراك ۱۰كيلومترمي‌باشد.

فضاي سبز
(هكتار)
زمين باقيمانده (هكتار)
زمين واگذار شده (هكتار)
متراژ زمين صنعتي (هكتار)
متراژ فاز عملياتي (هكتار)
مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)
6 0 28.96 32.36 48.6 48.6
 
 
 
 
 
مزاياي استقرار در شهرك :داشتن زيرساختها و امكانات اشاره شدة موجود ، فرهنگ صنعتي غني درمنطقه ،قرارگيري درمجاورت شهراراك و محور اصلي و راه ارتباطي اراك به تهران