ایبک آباد (اراک 2)

ایبک آباد (اراك 2)

مشخصات و موقعيت : شهرك صنعتي اراك (۲) كه به دليل مجاورت با روستاي ايبك آباد به شهرك ايبك‌آباد نيز معروف مي‌باشد درشهرستان اراك و به فاصلة حدوداً ۱۷كيلومتري از شهر اراك واقع گرديده و مساحت آن معادل ۱۵۶هكتار و سطح كاربري اراضي صنعتي آن تقريباً ۵/۹۱هكتار مي‌باشد. اين شهرك درمسير محورارتباطي شهر اراك با شهرهاي فرمهين ،‌آشتيان ، تفرش و كميجان واقع و درفاصلة آن با مسير راه‌آهن سراسري و ايستگاه راه‌آهن اراك ۲۳كيلومتر، گمرك و فرودگاه اراك۲۳كيلومتر ، فرمهين ۳۳كيلومتر و تا تهران۲۷۰كيلومتر ميباشد .

مزاياي استقرار در شهرك:كاملترين شهرك از نظر امكانات زيربنايي در استان شهرك صنعتي اراك ۲ميباشد كه با داشتن زيرساختها و امكانات اشاره شده موجود، نزديكي به شهراراك، دوبانده شدن راه ارتباطي اراك فرمهين ، اجراي كمربندي جديد اراك وزمين مسطح و داراي سند تفكيكي موقعيت بسيار مطلوبي را براي سرمايه گذاري در اين شهرك فراهم نموده است.

مساحت كل اراضي در اختيار (هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده

(هكتار)

فضاي سبز

(هكتار)

531

181

93.73

63.29

30.44

23

 

 

اطلاعات تماس :

نشاني : ۱۷كيلومتري اراك (مجاور جاده اصلي اراك – فرمهين)

تلفن : 08633573400

مدير شهرك :محمدعلي ميرعظيم

 

فاصله شهرك از منابع(كيلومتر):

 

فاصله تا مركز استان : 17                                   

نام مركز استان: اراك

فاصله تا مركز شهرستان : 17

نام مركز شهرستان: اراك

فاصله تا نزديكترين شهر: 17

نام شهر: اراك    

فاصله تا فرودگاه: 23

نام فرودگاه: اراك

فاصله تا فرودگاه بين المللي: ۲۵۰                         

نام فرودگاه : امام خميني

فاصله تا ايستگاه راه آهن: 23

نام ايستگاه راه آهن: اراك

فاصله تا گمرك: 23

نام گمرك :اراك   

فاصله تا بندر: 770

نام بندر: امام خميني

 

 

 

امكانات زيربنايي و خدمات ضروري :كارطراحي و عمليات اجرايي اين شهرك از سال ۱۳۶۸آغاز و تاكنون كليه امكانات زير بنايي و خدمات ضروري درآن از قبيل : آماده‌سازي ، آب ، برق ،تلفن ،گاز(در حال اتمام) ، شبكه فاضلاب ، معابرآسفالته ، ‌روشنايي معابر،فضاي سبز، ساختمان اداري ، سردرب و نگهباني و … تكميل و اجراي تصفيه‌خانه فاضلاب ، احداث واحد‌هاي تجاري ، خدماتي و رفاهي و همچنين توسعة شهرك ازاولويتهاي طرحهاي عمراني درآن مي‌باشد .

واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار :اولين قرارداد تخصيص زمين در اين شهرك به خرداد ماه سال ۱۳۶۹بر مي گردد و ازمجموع اراضي قابل تخصيص با كاربري صنعتي در آن تاكنون بخشي از اراضي درقالب قراردادهاي منعقده به متقاضيان به منظوراجراي طرحهاي فلزي ،غذايي،شيميايي، كاني غيرفلزي ، برق و الكترونيك ، نساجي، سلولوزي و ...اختصاص داده شده و امكان استقرار كليه صنايع در زونهاي تعريف شده در آن وجود دارد.

 

اطلاعات واحدهاي صنعتي :


 

تعداد واحدهاي مستقر

تعداد واحدهاي داراي پروانه بهره برداري

سرمايه گذاري ايجاد شده

(ميليون ريال)

اشتغال ايجاد شده

(نفر)

209

92

607698

1383