نوبران

 
 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده (هكتار)

فضاي سبز (هكتار)

۱۰۰

100

57.66

19.92

37.74

۳.۱۲

 

تلفن: 08642312450
 
 
اطلاعات واحدهاي صنعتي
 

تعداد واحدهاي مستقر

تعداد واحد داراي پروانه بهره برداري

سرمايه گذاري ايجاد شده (ميليون ريال)

اشتغال ايجاد شده (نفر)

31

20

596378

514