فرمهین

اطلاعات شهرك:

مشخصات و موقعيت : شهرك صنعتي فرمهين كه به دليل قرارگرفتن در منطقة فراهان به شهرك فراهان نيزمعروف مي‌باشد در شهرستان فراهان و به فاصلة حدوداً ۵ كيلومتري ازشهرفرمهين واقع گرديده است. اين شهرك در مجاورت جاده اصلي فرمهين به آشتيان و تفرش واقع شده و فاصلة آن با شهر تفرش ۳۵ كيلومتر ،آشتيان۳۰كيلومتر ،اراك ۵۰ كيلومتر ، سلفچگان ۸۰ كيلومتر ، قم ۱۲۰ كيلومتر و تهران۲۶۰ كيلومتر مي باشد همچنين اين شهرك در فاصلة ۵۵ كيلومتري خط راه‌آهن سراسري و ايستگاه راه‌آهن اراك و ۵۸ كيلومتري فرودگاه و گمرك اراك قرارگرفته است .

 

مزاياي استقرار در شهرك : داشتن زيرساختها و امكانات اشاره شده موجود ، نزديكي به شهر فرمهين و مركزاستان و استقرار واحدهاي بزرگي چون بزرگترين كارخانه توليد كيسه در جهان وبزرگترين كارخانه ريسندگي كشور موقعيت مناسبي را براي سرمايه گذاري دراين شهرك فراهم نموده است.

 

واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار : اولين قرارداد تخصيص زمين در اين شهرك به آبان ماه سال ۱۳۷۸ بر مي گردد و ازمجموع اراضي قابل تخصيص با كاربري صنعتي در آن تاكنون بخشي از اراضي درقالب قراردادهاي منعقده به متقاضيان اختصاص داده شده و امكان استقراركليه صنايع در زونهاي تعريف شده فلزي ، شيميايي، برق و الكترونيك، نساجي، سلولوزي و... در آن وجود دارد.

 

 

 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده (هكتار)

فضاي سبز (هكتار)

۱۴۲

142

102.75

49.3

53.4

6.9

 


اطلاعات تماس :

نشاني : ۵ كيلومتري فرمهين

تلفن : 08633573400

مدير شهرك : عليرضا ساجدي

 

امكانات زيربنايي و خدمات ضروري : كارطراحي وعمليات عمراني اين شهرك از سال ۱۳۷۷ آغاز و تاكنون بخشي از خدمات ضروري و امكانات زير بنايي درآن از قبيل : آماده‌سازي ، آب ، برق ،تلفن،گاز،معابر آسفالته ، جدول گذاري، روشنائي معابر ، فضاي سبز و اجراي شبكه فاضلاب و تصفيه خانه انجام شده است.

 

اطلاعات واحدهاي صنعتي

تعداد واحدهاي مستقر

تعداد واحد داراي پروانه بهره برداري

سرمايه گذاري ايجاد شده (ميليون ريال)

اشتغال ايجاد شده (نفر)

19 14

1860418

2427