آستانه


 

اطلاعات شهرك :

مشخصات و موقعيت :شهرك صنعتي آستانه در شهرستان شازند و به فاصلة حدوداً ۲كيلومتري ازشهر آستانه واقع گرديده و مساحت آن معادل ۵۰هكتار و سطح كاربري اراضي صنعتي آن ۵۰هكتار مي‌باشد . اين شهرك در مجاورت جاده آستانه به روستاي بالمان و در ادامه به شهر بروجرد واقع و فاصلة آن تا شهر شازند ۷كيلومتر ،پتروشيمي و پالايشگاه شازند ۱۲كيلومتر و اراك ۳۷كيلومتر ميباشد . همچنين اين شهرك در فاصلة ۷كيلومتري خط راه‌آهن سراسري و ايستگاه راه آهن شازند، ۴۵كيلومتري فرودگاه اراك و ۴۰كيلومتري گمرك اراك قرارگرفته است .

مزاياي استقرار در شهرك :نزديكي اين شهرك به شهر آستانه و پالايشگاه و پتروشيمي و نيروگاه برق شازند و جاده ارتباطي اصفهان، خمين و ازنا موقعيت و شرايط مطلوبي براي سرمايه گذاري دراين شهرك فراهم مي سازد. در حال حاضر بدليل فقدان فرهنگ صنعتي در منطقه اين شهرك رونق قابل قبولي نداشته است.

واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار:اولين قرارداد تخصيص زمين در اين شهرك به مهرماه سال ۱۳۸۲برمي گردد و ازمجموع اراضي قابل تخصيص با كاربري صنعتي در آن تاكنون بخشي از اراضي درقالب قراردادهاي منعقده به متقاضيان اختصاص داده شده و امكان استقراركليه صنايع در زونهاي تعريف شده فلزي، شيميايي، كاني غيرفلزي ، برق والكترونيك ، نساجي ، سلولوزي و ... در آن وجود دارد.

 

 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده (هكتار)

فضاي سبز بهره برداري شده

۵۰

۵۰

37.21

12.7

24.5

2.3

 

اطلاعات تماس :

نشاني : ۲كيلومتري آستانه (مجاور جاده آستانه بروجرد)

تلفن : 08638233226

مدير شهرك : فرهاد ستوده نيا

امكانات زيربنايي و خدمات ضروري :كارطراحي وعمليات عمراني اين شهرك از سال۱۳۷۱آغاز و تاكنون بخشي از خدمات ضروري وامكانات زير بنايي درآن ازقبيل : آماده‌سازي ، آب ، برق ، معابر ،سر درب ،جدول گذاري انجام شده است.

اطلاعات واحدهاي صنعتي

تعداد واحدهاي مستقر

تعداد واحد داراي پروانه بهره برداري

سرمايه گذاري ايجاد شده (ميليون ريال)

اشتغال ايجاد شده (نفر)

9

4

46345

33