معرفی شرکت

در راستاي اهداف و مسؤوليتهاي محوله درزمينه برنامه‌ريزي، مكانيابي، تهيه گزارشات‌ توجيهي، تملك ‌اراضي طراحي و اجراي پروژه‌هاي عمراني جهت آماده‌سازي اراضي و ايجاد امكانات زيربنائي مورد نياز به منظور ايجاد بستري مناسب براي تسريع دراستقرار صنايع درشهرستان‌هاي مختلف استان درقالب ايجاد شهركهاي صنعتي مصوب متمركز نموده‌ است .

موقعيت استقرار شهركها و نواحي صنعتي استان مركزي

استان مركزي باتوجه به عواملي مانند : برخورداري از صنايع بزرگ و مادر با ويژگيهاي فوق العاده فني ‌وتخصصي؛ تجربه چهاردهه استقرار و توسعه صنعتي صنايع بزرگ و كوچك متعدد ؛برخورداري از موقعيت ممتاز جغرافيايي و همجواري با قطبهاي جمعيتي و صنعتي مهم (تهران واصفهان) واستانهاي همدان ، لرستان و قم ؛ قرارگيري در كريد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور حمل و نقل بين المللي شمال جنوب و محورهاي ارتباطي شرق غرب كشور و مسير راه آهن سراسري ؛ قرارگيري در مسير خطوط اصلي انتقال و تأمين انرژي ( نفت ، گاز و برق ) كشور ؛ وجود منابع و ذخاير معدني فراوان فلزي و غيرفلزي ؛ امكان ايجاد صنايع تبديلي كشاورزي به دليل غني بودن منطقه از نظر برخي محصولات ؛ پايين بودن خطر زلزله دراغلب مناطق استان ؛ وجود مراكز علمي ، آموزشي ، تحقيقاتي ، پارك علم وفناوري ومراكز رشد ICT، وجود نيروي كارمتخصص ، باتجربه و كارآزموده و… از استانهاي برخوردار و داراي مزيت براي سرمايه گذاري بوده و اين عوامل و بسياري از پارامترهاي ديگر موجب استقبال روز افزون صنعتگران وسرمايه گذاران صنعتي بمنظور استفاده بهينه از امكانات وخدمات زيربنائي درشهركهاي صنعتي استان شده واين شهركها را ازاين حيث بااقبال مناسبي روبرو كرده است به گونه اي كه ايجاد شهركهاي صنعتي جديد و توسعةشهركهاي موجود را اجتناب ناپذير نموده است .

درحال حاضر شهرك صنعتي مصوب در سطح استان با پراكندگي مناسب وجود دارد و هريك از شهرستانهاي استان داراي حداقل يك شهرك صنعتي بوده و دراين ميان شهرستان اراك با سه شهرك ، شهرستان ساوه و زرنديه هركدام با سه شهرك بيشترين فراواني را ازحيث تعداد شهركهاي صنعتي دربين ساير شهرستانهاي استان دارا مي‌باشند . همچنين 16 ناحيه صنعتي مصوب مستقر در استان تحت پوشش اين شركت قرار دارد.

   اميداست باتوجه به نقش روزافزون شهركها ونواحي صنعتي‌دراستقرارسازمان‌يافته واحدهاي‌صنعتي‌و استفاده از پتانسيلهاي هم مكاني ، اين شركت بتواند علاوه بر تأمين نيازهاي عمومي ، آب ، برق ، گاز ، خطوط ارتباطي و …. ساير خدمات ضروري مورد نياز صنعتگران ازقبيل خدمات مشاوره‌اي تخصصي درزمينه تكنولوژي ، بازرگاني ، مالي ، مالياتي و…. را در شهركها ونواحي‌صنعتي در دسترس آنان قرار دهد و در راستاي تحقق اين هدف و بمنظور اصلاح و بهبود عملكرد يا اعمال تغيير وتحويل درآنها نيازمند دريافت پيشنهاد و نظرات صنعتگران محترم و سرمايه گذاري صنعتي و ديگرعزيزان مي‌باشد .

موقعيت استقرار شهركها و نواحي صنعتي استان مركزي

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

یکشنبه 26 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان