بيانيه ماموریت

  
شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي، شركت سهامي خاص خودگرداني است كه تابع سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران مي باشد.
مهم ترين فعاليت شركت ارائه خدمات نرم افزاري و سخت افزاري براي توسعه صنعت استان و رويكرد آن بر پايه ارائه بهترين خدمات به صنعتگران در چارچوب قوانين حفظ محيط زيست و افزايش اشتغالزايي ، استوار است.
بر اين اساس، تحقق چشم انداز در گرو رعايت اصل شايسته سالاري و توانمند سازي كاركنان، تشريك مساعي و تعامل با ذينفعان و ديگر نهادهاي همكار مي باشد.
شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي در تلاش است تا با ارائه خدمات نرم افزاري و سخت افزاري مناسب از قبيل ايجاد،آماده سازي و توسعه زير ساخت هاي صنعتي در قالب شهرك ها و نواحي صنعتي، مجتمع هاي كارگاهي، شهرك هاي فناوري و مراكز خدمات فناوري و كسب و كار و همچنين هدايت،ساماندهي و حمايت از صنايع مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي و ديگر صنايع در قالب طرح هاي توسعه اي همچون خوشه هاي صنعتي و نظام مبادله پيمانكاري فرعي، در جهت كارآمد ساختن و رقابت پذيري صنايع كوچك، گام بردارد.
تشريح مأموريت
  خدمات نرم افزاري: اين خدمات شامل طرح هايي است كه در جهت توانمند سازي صنايع بويژه صنايع كوچك انجام ميپذيرد. منظور از صنايع كوچك صنايع داراي كاركنان كمتر از ۵۰ نفر مي باشد. اين خدمات مي تواند در قالب راه اندازي و استقرار طرح هاي توسعه اي از قبيل خوشه هاي صنعتي ويا نظام مبادله پيمانكاري فرعي و يا طرح هاي آموزشي مانند برگزاري تور هاي صنعتي ،كلاس هاي آموزشي و تشويق واحدها به اجراي طرح هاي بهبود ايزو، EFQM، BSC و ... و همچنين تأمين تسهيلات براي اين صنايع يا كمك به توثيق آنها از طريق صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك،باشد.
 خدمات سخت افزاري: اين خدمات شامل ايجاد، آماده سازي و توسعه بستر هاي مناسب اقتصادي در قالب زمين هاي صنعتي در شهرك ها و نواحي صنعتي و يا ايجاد مجتمع هاي كارگاهي، شهرك هاي فناوري ومراكز خدمات فناوري و كسب و كار مي باشد. همچنين تلاش در جهت تأمين امكانات زيربنايي از قبيل آب، برق، گاز و تلفن با توجه به نياز صنايع مستقر در شهرك يا ناحيه وطرح هايي مانند تصفيه خانه، شبكه فاضلاب، مجتمع هاي ورزشي و رفاهي، تسهيل در حمل ونقل و توسعه شبكه جاده اي متصل به شهرك ها مي باشد.
 داشتن يك سازمان پويا و متعالي با رعايت اصول شايسته سالاري و توانمند سازي كاركنان و ايجاد ارتباطات قوي و گسترده با ذينفعان و تعامل با نهاد هاي همكار. بر اين اساس توسعه و آموزش نيروي انساني، ايجاد نظام هاي كارآمد و مؤثر در بهبود روابط با ذينفعان از قبيل صنعتگران، تأمين كنندگان، سهامداران و تعامل پايدار با نهادهاي همكار مانند سازمان صنايع و معادن، سازمان آب و فاضلاب، برق منطقه اي باختر، گاز و مخابرات و پيروي از سازمان متبوع و ديگر نهادهاي بالادستي در رويكرد شركت براي تحقق چشم انداز قرار گيرد.

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

یکشنبه 26 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان