صدور مجوز احداث ساختمان

نحوه صدور مجوز احداث ساختمان
دريافت راهنمايي، مشاوره و فرمها و مدارک مورد نياز
در اين مرحله واحد صنعتي با رعايت فرجه مقرر براي اخذ مجوز ساخت و ساز به امور متقاضيان مراجعه نموده و ضمن دريافت مشاوره و راهنمايي کامل، با مراحل انجام کار و ضوابط ساخت و ساز آشنا شده و با اخذ معرفي نامه به سازمان نظام مهندسي و اخذ فرمهاي مربوطه مانند فرم شماره ۱( تقاضاي صدور مجوز احداث ساختمان)، فرم شماره ۷ (تعهد نامه)، فرم تعهد نامه ماده ۸۷ قانون کار، فرم تعهد برنامه زمانبندي و فرم سه مرحله اي و. . به سازمان نظام مهندسي مراجعه و پس از مشخص شدن مهندس طراح و ناظر، به ايشان هماهنگ و مدارک مورد نياز را تهيه مي نمايد.
۱- تهيه و تکميل مدارک مورد نياز و ارائه به امور متقاضيان
پس از هماهنگي طرف قرار داد با مهندس طراح و ناظر و تکميل کليه مدارک و فرم هاي تحويلي در مرحله قبل و تأئيد و تکميل فرم شماره  ۳ (نظارت) در دفترچه ضمائم توسط مهندس ناظر و همچنين ارائه کپي پروانه معتبر اشتغال به کار ايشان، سايت پلان نقشه ها و صورتجلسه تحويل زمين و نيز تهيه (۳) سري نقشه و دفترچه محاسبات به واحد امور متقاضيان مراجعه مي نمايد.
۲- بررسي مدارک و صدور فرم مجوز ساخت
در اين مرحله واحد متقاضيان پس از ارائه مدارک توسط طرف قرار داد، مدارک مربوطه را مورد کنترل قرار داده و مطابق نقشه هاي طراحي شده با ضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرکهاي صنعتي مندرج در دفترچه ضمائم ساخت وساز، فرم مجوز ساختمان را تکميل و واحد صنعتي را به امور مالي براي تسويه ديون معوقه معرفي مي نمايد.
۳- صدور و ارائه مجوز احداث ساختمان
امور متقاضيان با کنترل مجدد و نهايي مدارک واحد صنعتي، در صورت تکميل و ارائه مدارک لازم و رعايت ضوابط نسبت به تکميل مجوز احداث ساختمان در دفترچه ضمائم اقدام و سپس با امضاي پر.انه احداث بنا در دفترچه ضمائم توسط مدير عامل، موارد مورد تأئيد قرار گرفته و دفترچه ضمائم مربوط به واحد صنعتي به همراه يکسري از نقشه ها و دفترچه محاسبات تحويل ايشان مي گردد.

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

یکشنبه 26 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان