دریافت اشتراک و هزینه شبک

نحوه دريافت انشعاب آب

۱- تکميل و ارائه فرم درخواست انشعاب آب
واحدهاي محترم مستقر در شهرکها صنعتي که داراي مجوز ساخت مي باشند به منظور شروع عمليات اجرايي و دريافت انشعاب آب مي بايستي با مراجعه به امور متقاضيان نسبت به تکميل و ارائه فرم درخواست انشعاب آب اقدام نمايند.
۲- تعيين ميزان حجم آب قابل تخصيص و معرفي واحد صنعتي به امور مالي
در اين مرحله امور متقاضيان با بررسي درخواست و همچنين ميزان آب مورد نياز طرح مندرج در جواز تأسيس بر اساس ميزان متراژ زمين تخصيصي مقدار آب قابل تخصيص و مبلغ متعلقه به انشعاب را تعيين و واحد صنعتي را به امور مالي معرفي مي نمايد.
۳- دريافت تأئيديه بلامانع بودن نصب انشعاب آب از امور مالي
واحد صنعتي براي واريز مبلغ حق انشعاب و يا بدهي معوقه احتمالي با امور مالي هماهنگي لازم معمول و با تحويل فيش يا اسناد تعهدي مربوطه بلامانع بودن نصب انشعاب آب را از آن امور دريافت و به امور متقاضيان مراجعه مي نمايد.
۴- تنظيم قرار داد اشتراك آب و معرفي واحد صنعتي به مدير شهرک يا امور فني براي نصب انشعاب آب
با مراجعه واحد صنعتي به امور متقاضيان و با توجه به شرايط قرار دادي و ميزان حجم آب تخصيص داده شده، قرار داد اشتراك تخصيص آب تنظيم و مطابق فرمت درخواست آب، واحد صنعتي به مدير شهرک صنعتي براي نصب انشعاب آب معرفي مي شود تا با تهيه کنتور و اتصالات مربوطه انشعاب آب ايشان وصل گردد. با توجه به محدوديت آب و عدم امکان استقرار واحدهاي آب بر امکان تخصيص آب، حداکثر براساس تعرفه هاي شرکت مي باشد.
 
نحوه دريافت اشتراک و هزينه شبکه برق، تلفن، گاز و...
۱- تکميل و ارائه فرم درخواست و اخذ معرفي جهت بررسي ميزان پيشرفت فيزيکي و نحوه ساخت و ساز
واحد صنعتي به منظور دريافت انشعابات برق، تلفن، گاز، و ... به امور متقاضيان مراجعه و با دريافت فرم درخواست مر بوطه نسبت به تکميل و ارائه آن اقدام و امور متقاضيان پس از بررسي شرايط قرار دادي، واحد صنعتي را به مدير شهرک صنعتي به منظور تعيين نحوه ساخت از حيث رعايت ضوابط و مقررات و اعلام ميزان پيشرفت فيزيکي معرفي مي نمايد.
۲- تعيين ميزان اشتراک قابل تخصيص
در اين مرحله با اخذ جوابيه از مدير شهرک صنعتي، واحد صنعتي به امور متقاضيان مراجعه تا به استناد گزارش پيشرفت فيزيکي در صورت رعايت ضوابط ساخت و ساز و با لحاظ ميزان امتياز درخواستي توسط واحد صنعتي و ميزان امتياز مندرج در جواز تأسيس، ميزان امتياز قابل تخصيص و مبلغ مربوطه را تعيين نموده و واحد صنعتي به امور مالي معرفي مي گردد.
۳- دريافت تأئيديه بلامانع بودن و اگذاري اشتراک و انشعاب مربوطه از امور مالي
واحد صنعتي براي واريز مبلغ حق اشتراک مربوطه و يا بدهي معوقه احتمالي با امور مالي هماهنگي لازم معمول و يا تحويل فيش يا اسناد تعهدي مربوطه بلامانع بودن دريافت اشتراک مورد نظر را از آن امور دريافت و به امور متقاضيان مراجعه مي نمايد.
۴- صدور معرفي نامه به شرکت هاي مربوطه به منظور برقراري و نصب اشتراک مورد نظر
پس از انجام مراحل قبل و اخذ تأئيديه هاي اشاره شده واحد صنعتي به دفتر شهرکهاي صنعتي و ادارات مربوطه براي نصب انشعاب و خريد اشتراک مورد نظر معرفي مي گردد.

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

یکشنبه 26 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان