انصراف از اجرای طرح

نحوه انصراف از اجراي طرح
در صورتيکه طرف قرار داد قبل از شروع عمليات ساختماني و بدون هيچ گونه تغييري بر روي زمين از موضوع قرار داد انصراف حاصل نمايد، مي تواند درخواست فسخ قرار داد را به امور متقاضيان شرکت با عودت اصل دفترچه قرار داد و ضمائم و پس از استرداد زمين تخصيصي، وجود پرداختي خود را دريافت نمايد. توضيح اينکه مبالغ پرداخت شده بابت هزينه خدمات پشتيباني در صورتيکه انصراف حداکثر تا يکسال پس از انعقاد قرارداد باشد، قابل استرداد خواهد بود.

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

یکشنبه 26 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان